ZZA - Zdravotník zotavovacích akcí (akreditovaný/rekvalifikační kurz MŠMT; 40 hod)

ZZA - Zdravotník zotavovacích akcí (akreditovaný/rekvalifikační kurz MŠMT; 40 hod)

Odůvodnění:             Zákonem č. 258/2000 Sb. §8 o péči a zdraví lidu je zotavovací akce definována jako organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti (školy v přírodě, rekreační tábor, lyžařské kurzy, vodácké kurzy,…). §11 zmíněného zákona předepisuje na zotavovací akci účast zdravotníka s požadovaným vzděláním a povinnosti pořadatele zotavovací akce.

     Vyhláška č. 106/2001 Sb. určuje hygienické požadavky zotavovacích akcí a škol v přírodě (rozsah kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, min. vybavení lékárničky,…). Věstník MŠMT č. 6/2006 – metodický pokyn k zajišťování BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních se v čl. 8 bodu 4 odkazuje právě na zmíněnou vyhlášku č. 106/2001 Sb.

 

Profil absolventa:     Absolvent akreditovaného kurzu MŠMT má dovednosti v poskytování ošetřovatelské péče dospělých a dětí při vzniklých život neohrožujících onemocněních v rámci zotavovacích a pobytových akcí. Dále má povědomí o epidemiologických a hygienických opatřeních v rámci prevence šíření nákaz a zná, jaká opatření je nutné přijmout k eliminaci šíření již vzniklých nákaz a onemocnění.

     Absolvent umí poskytnout okamžitou první pomoc ve vážných a život ohrožujících stavech včetně provádění základních život zachraňujících úkonů dle posledních poznatků Evropské rady pro resuscitaci včetně použití resuscitační masky. Umí poskytnout základní neodkladnou první pomoc, umí přivolat odbornou pomoc a do příjezdu pomoci o postiženého pečovat.

     Absolvent je seznámen se základy záchranných technik pro záchranu tonoucích pro vodní prostředí mělkého i hlubokého bazénu a otevřené vody včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří.

 

Termín; Místo:     dle požadavku objednatele po min. naplnění kurzu; min. počet účastníků – 8; kurz probíhá ve všední dny (v odpoledních a večerních hodinách) nebo o víkendech; Brno (učebna, bazén)

 

Rozsah:                  40 vyučovacích hodin (dle akreditace MŠMT a platné legislativy)

 

Průběh:                 průběžná/bloková výuka (teorie, praxe), samostudium, konzultace, závěrečné zkoušky

 

Školitelé:                 MUDr. Barbora Zuchová (lékař ARO a záchranné služby)

Ing. Radek Turin, DiS. (instruktor vodní záchrany, záchranář záchranné služby)

další zdravotničtí pracovníci (záchranáři, zdravotní sestry,…)

                              

Cena:                     32.000,- Kč/kurz (skupina max. 12 osob); tj. sk. 6 osob = 5.300,- Kč/os, sk. 8 osob = 4000,- Kč/os., sk. 12 osob = 2600,- / os.

                                v ceně není zahrnut poplatek za závěrečné zkoušky – 600,- Kč / os.

                                                   

Výstup:                  osvědčení o rekvalifikaci vydané po úspěšném složení závěrečných zkoušek před zkušební komisí

 

 

Naše heslo: kvalita nikoli kvantita

 

Přihlášky: prostřednictvím přihlašovacího formuláře